Pod koniec czerwca otrzymaliśmy od Naszych mieszkańców zawiadomienie, iż na terenie Naszego osiedla planowana jest ogromna budowa. Miałaby ona polegać na wybudowaniu kompleksu 18 budynków mieszkania zbiorowego oraz mieszkalno-usługowych z częścią biurową oraz garażami podziemnymi o wysokości od 2 do 8 kondygnacji. Inwestycja miałaby zostać usytuowana przy ulicy Kosmatki 63 na działkach 11, 7/2 oraz 52 z obrębu 3-13-01. Łączna powierzchnia inwestycji wynosi ponad 4 hektary. W związku z jej wielkością oraz aby uniknąć ewentualnych sprzeciwów, została podzielona na 7 części. 18.07.2011 roku wydanych zostało 7 decyzji o warunkach zabudowy. Dopuszczono w nich maksymalną wysokość zabudowy od 18 do 27 metrów. Obecne ustalenia budowlane dla tego terenu przewidują zabudowę jednorodzinną z maksymalną wysokością do 12 metrów. Również studium zagospodarowania przestrzennego przewiduje maksymalną zabudowę na tym poziomie.   

W związku z ogólnym sprzeciwem mieszkańców, odnośnie budowy kompleksu bloków, złożyli oni sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Złożono jedynie 3 odwołania, ponieważ sposób, w jaki została podzielona inwestycja spowodował, że większość sąsiadów nie graniczy z częścią terenu inwestycji.

Plan sytuacyjny niechcianej inwestycji.

Tym samym nie byli oni brani pod uwagę jako strona. Jednocześnie z dokumentów przesłanych przez dzielnice do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wynika, iż nie wszyscy sąsiedzi graniczący z terenem inwestycji zostali o fakcie wydania decyzji poinformowani.             W złożonych do SKO odwołaniach wytknięto szereg rażących błędów oraz nieprawidłowości proceduralnych, tyczących się wydanych decyzji. W samych warunkach znalazła się wzmianka, iż „Teren ten wchodzi w zasięg systemu przyrodniczego Warszawy” oraz „Teren, na którym planuje się inwestycję znajduje się w całości w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz fragmentarycznie w obrębie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.” Są to tereny podmokłe, łąkowe, na których żyją dzikie i mało spotykane w tych rejonach ptaki (ponad 120 gatunków), zające, lisy, bażanty, sarny oraz dziki. Znajdują się tu płazy wpisane do czerwonej księgi oraz lęgowiska ptaków, między innymi rudzików, strzyżyków czy gajówki oraz objęte ścisłą ochroną rośliny, takie jak śniadek baldaszkowaty. Jeszcze do niedawna na działce 7/2 spotkać można było bobry, lecz ostatniego lata ich żeremia zostały zniszczone.             Przed kilkoma laty budowanie na tych terenach było zabronione a obszar ten należał do obszaru ściśle chronionego. Jest to cenny teren „Zakola Wawerskiego” (http://darekk.com/zakole/) objęty specjalną ochroną. Szerzej został on opisany w „Studium ekofizjograficzne dla obszaru położonego w rejonie Zakola Wawerskiego” z 2008 roku. Raport dostępny jest na stronach Urzędu Miasta.(http://wydarzenia.um.warszawa.pl/zakolewawerskie/1.php). Mimo tak cennego przyrodniczo obszaru, uzyskano pozytywne opinie środowiskowe, gdyż inwestor zapewnił, że nie wpłynie na istniejący stan środowiska. Jednocześnie teren, na którym planuje się inwestycję objęty jest projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Parametry dla nowej, wysokiej zabudowy, zostały ustalone w drodze decyzji o warunkach zabudowy. „Projektowana funkcja nie jest niezgodna z projektem planu, natomiast niezgodność pojawia się w parametrach zabudowy.” Ze względu na charakter osiedla (zabudowa jednorodzinna, willowa) oraz uwarunkowania gruntowe (wysoki stan wód gruntowych) dopuszczona była jedynie budowa maksymalnie do 12 metrów wysokości. Wydane warunki zabudowy poduszczają zabudowę do 27 metrów, czyli ponad dwukrotność tej wysokości. Organ wydający decyzję odwołuje się do wysokiej zabudowy po stronie Gocławia i jego charakteru mieszkalnictwa zbiorowego. Według urzędu dzielnicy, taka wysokość zabudowy będzie dobrze „korespondować” z wysoką zabudową po drugiej stronie Trasy Siekierkowskiej. Jednocześnie jej powstanie znacznie ożywi osiedle oraz poprawi jego komunikację. Powstała zabudowa miałaby też stanowić bufor przed hałasem ze strony pobliskiej Trasy. W decyzjach zamieszczono informację o wysokości znajdujących się wzdłuż Trasy ekranów dźwiękochłonnych. Naczelnik Wydziału Architektury określił ich wysokość na ok. 16-19 metrów, gdzie w rzeczywistości mają ok. 10-12 metrów. Jest to wysokość zmierzona a potwierdza ją fakt, iż takiej samej wysokości są budynki koło nich stojące. Ich wysokość zgodnie z obowiązującymi przepisami może wynieść maksymalnie 12 metrów- inwestorzy nie dostali zgody na budowanie wyżej. Według mieszkańców nierzetelnie przeprowadzono badania wysokości wód gruntowych oraz natężenia hałasu. Wysokość wód była badana w miejscach wywyższenia terenu, aby jej lustro było jak najniżej. Taki wybieg nie na wiele się zdał, gdyż ogólny poziom lustra wody znajduje się na poziomie 1,5 metra. Natężenie hałasu badano w wakacyjną sobotę w godzinach południowych, gdy wiatr wiał w stronę Trasy Siekierkowskiej. Miało to na celu zaniżenie wyniku poziomu hałasu na tym terenie. Dojazd do inwestycji planowany jest ulicą Kosmatki, lecz w samych decyzjach znalazł się zapisek, iż ulica Poprawna „ma zostać przebudowana przez inwestora od ulicy Stoczniowców do końca, przed przystąpieniem do wykopów szerokopasmowych”. Jednocześnie po zakończeniu inwestycji wyremontowana ma zostać tylko ulica Kosmatki (zgodnie z założeniami Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania- tego samego wbrew, któremu wydaje się decyzję o wysokości zabudowy). Taki stan rzeczy świadczy, że ulica Poprawna najprawdopodobniej będzie główną ulicą dojazdową do placu budowy. Jednocześnie Pan Naczelnik oznajmił, że właściciele, których działki prywatne tworzą drogi dojazdowe do planowanej inwestycji, będą w razie potrzeby z nich wywłaszczani. Dla Naszego osiedla już od kilku lat przygotowywany jest Projekt Zagospodarowania Przestrzennego. Na chwilę obecną jesteśmy przed jego oficjalnym wyłożeniem, które według zapewnień urzędników ma się odbyć w pierwszym kwartale 2012. Jest to już kolejny termin, gdyż miało to mieć miejsce już pół roku temu. Wydanie pozwolenia na budowę przed uchwaleniem planu sprawi, że będzie ono już praktycznie nie do uchylenia, mimo że wydane pozwolenie będzie drastycznie od planu odbiegać. Nie wszystkim urzędnikom zależy równie mocno na jego uchwaleniu. Według Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Wawer, plan spowoduje wyhamowanie inwestycji w tym rejonie Wawra. Dla Pana Naczelnika inwestycjami są wielkie osiedla znacznie przekraczające wszelkie ustalenia dla tego terenu oraz drastycznie zmieniające jego charakter. Duże inwestycje dają jednocześnie znacznie większe wpływy do budżetu dzielnicy niż zabudowa indywidualna.  W sprawie budowy bloków interpelował Radny Naszego osiedla Pan Piotr Gąsiorowski, lecz interwencja nie przyniosła żadnego skutku (interpelacja nr. 114 z dnia 01.08.2011r.)Interpelacja: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c7ca6/mstzwniqqzsutgmjtqkqcuyebopijcri/internr114.pdf Odpowiedź:http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c85c6/mypbyswjhlofxxurrcfumgufecwjecdh/odpinter114.pdf  Ze strony Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer sprawę prowadzi Pani Renata Bieńko. tel. 022 443-70-03, godziny przyjęć interesantów- poniedziałek godzina 12-16, środa 10-14 pok. 217 piętro II Mile widziana jest wszelka pomoc mieszkańców w celu niedopuszczenia do wprowadzenia na Nasze osiedle zabudowy wysokiej.   Reasumując poniżej wyszczególniamy nieścisłości, jakie zauważyliśmy w temacie budowy kompleksu bloków oraz ogóle uwagi: - nieinformowanie stron w postępowaniu- umożliwienie budowy wysokich budynków może otworzyć drogę do dalszej ekspansji tego rodzaju zabudowy, co w ostateczności doprowadzi do zaburzenia istniejącego ładu przestrzennego - ignorowanie odwołań pod pretekstem błędnego uznania za stronę- wydawanie decyzji o dojeździe i przebudowie dróg będącymi własnością prywatną oraz drogami wewnętrznymi, nie informując o tym właścicieli i nie uznając ich jako strony- wstrzymywanie/przeciąganie prac nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz nad samym wyłożeniem go do wglądu mieszkańców.- ignorowanie obecnych założeń architektonicznych oraz urbanizacyjnych na tym terenie- poświadczanie nieprawdy w Warunkach Zabudowy poprzez zawyżanie parametrów ekranów dźwiękochłonnych- nierzetelne przeprowadzanie badań stanu wód gruntowych oraz natężenia hałasu- znaczne ingerowanie w obszar Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należącego do cennego rejonu Zakole Wawerskie (zagrożenie dla lęgowisk chronionych ptaków, znacznego obniżenia wód gruntowych, wyschnięcia zalewisk, torfowisk oraz bagien, zniszczenia trzcinowisk oraz łąk)- urbanizowanie osiedla, nieprzystosowanego do tak intensywnej zabudowy (budowa kompleksu 18 bloków)- zniszczenie kilkuletnich bobrzych żeremi- zobowiązywanie inwestora do ewentualnej naprawy tylko jednej drogi po skończonej inwestycji- znaczna nadgorliwość pracowników dzielnicy i pośpiech w celu wydania pozwolenia na budowę przed wejściem w życie Planu Zagospodarowania Przestrzennego- promowanie inwestycji, która godzi w interesy obecnie mieszkających tu ludzi-wywłaszczenia, hałas, spadek wartości nieruchomości, narażanie na dyskomfort i obniżenie standardu życia, pękanie z powodu wibracji istniejących już budynków, degradacja środowiska.              Nie są to pierwsze zakusy ze strony dzielnicy, aby wprowadzić na Nasze osiedle wysoką zabudowę. W zeszłym roku próbowano to robić w innej części ulicy Kosmatki, ale deweloper się wycofał. Taka sama sytuacja była na ulicy Kadetów w obrębie Traktu Lubelskiego, gdzie próbowano również wznieść kompleks bloków. Niestety najprawdopodobniej dojdzie do skutku budowa 8 piętrowego biurowca u zbiegu Wału Miedzeszyńskiego i Trasy Siekierkowskiej.              Ostatnimi czasy otrzymaliśmy informację, iż jest planowana kolejna potężna inwestycja. Tym razem na terenach o powierzchni ok. 7 hektarów planowana jest budowa ok. 160 bliźniaków (wysokość budynków 1 i 2 piętra). Inwestycja zlokalizowana jest na wschód od ulicy Poprawnej na wysokości numeru 70. Cały teren inwestycji również został podzielony na kilka części a w jednej z nich planowany jest sklep wielkopowierzchniowy. Z informacji, jakie udało Nam się pozyskać, to warunki zabudowy dla tej inwestycji zostały wydane pod koniec zeszłego roku.             Zastanawiający jest fakt nagłego napływu dużych inwestycji na Nasze osiedle, mimo zastoju na rynku nieruchomości oraz gdy prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nareszcie nabrały rozpędu.