Na sesji Rady dzielnicy 26 maja zostały dokonane zmiany w budżecie Dzielnicy pozwalające na wybudowanie odcinka ul. Sęczkowej od ul. Gułowskiej do ul. Narodowej.

Jak zapewnia urząd wykonanie tego odcinka nastąpi jeszcze w tym roku. Dokonanie zmian i koniecznośc budowy odcinka została ustalona podczas Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Las w dniu 21 marca 2010 r.

W dniu 25 stycznia 2010 r. wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę na decyzję w sprawie lokalizacji ul. Sęczkowej.

W wyroku stwierdzonio, że zaskarżona decyzja Wojewody nie spełnia wymagań określonych w art. 11 i art. 107 §3 kpa, ponieważ brak w niej odniesienia się do zarzutów zawartych w odwołaniach od decyzji organu pierwszej instancji z dnia [...] maja 2008 r. Organ odwoławczy ograniczył swoje oceny do postępowania przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji, zamiast dokonać ponownej merytorycznej oceny zebranego materiału dowodowego, z odniesieniem się także do zarzutów zawartych w odwołaniach. Stwierdzenie zaś organu odwoławczego, iż podnoszone przez odwołujących się od decyzji organu I instancji zarzuty nie należą do kompetencji organu odwoławczego, podważa zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego wyrażoną w art. 15 kpa, czyniąc z decyzji odwoławczej pozorny środek weryfikacji wydanego rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji. Jakkolwiek bowiem, strony mogą w odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji poprzestać jedynie na lakonicznym wskazaniu niezadowolenia z wydanej decyzji.

Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy, Wojewoda musi ocenić zasadność zarzutów zgłoszonych w odwołaniach, dając temu wyraz w stosownym rozstrzygnięciu z zachowaniem wymogów określonych w art. 11 i art. 107 §3 kpa.

W dniu 10 listopada 2009 r. Postanowieniem Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie (całe Postanowienie z uzasadnieniem: Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego) na Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2009 r. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie skarg na decyzję Wojewody Mazowieckiego z listopada 2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji dla budowy ulicy Sęczkowej. Te same osobyz jeszcze 1 sąsiadem, które złożyły oddalone zażalenie są autorami skargi na decyzję Wojewody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji dla budowy ulicy Sęczkowej na tym odcinku.

Sama skarga ma zostać dopiero rozpatrzona w 1 kwartale przyszłego roku. Do czasu rozpatrzenia skargi władze dzielnicy odmówiły jakichkolwiek czynności dotyczących tego odcinka, zmniejszając w budżecie kwote na budowę ulicy.

Przypomnijemy, że od dnia 10 listopada 2008 r. w dniu wydania decyzji Wojewody decyzja o lokalizacji ul. Sęczkowej na tym odcinku stała się ostateczne i na podstwie specustawy daje możliwość wystąpienia o pozwolenia na budowę i przejęcia terenu pod inwestycję. Urząd Dzielnicy niestety do tej pory nic nie zrobił by przystąpić do jakichkolwiek prac.

Zgodnie z obiecanym remontem na spotkaniu Zarządu Osiedla Las z  Zastępcą Preydenta Warszawy Panem Jackiem Wojciechowiczem informujemy, że urząd ogłosił na przebudowę ulicy Sęczkowej w Warszawie na odcinku dł. 400,0 m od ulicy Kadetów do ulicy Narodowej, polegająca na budowie nawierzchni jezdni w technologii betonowa kostka brukowa na podbudowie tłuczniowej wraz z wykonaniem chodnika i wjazdów do posesji, przebudową istniejących kablowych linii telekomunikacyjnych oraz robotami towarzyszącymi. Projekt przebudowy ul. Sęczkowej od Narodowej do Kadetów.

Z wielką radością infromujemy o tym jednocześnie martwiąc się tylko tym, że roboty bedą prowadzone w listopadzie i grudniu br. termin otwarcia ofert został wyznaczony na 22 października. O wynikach poinformujemy mieszkańców.

Niestety urząd nadal stoi na stanowisku, że odcinek od Gułowskiej do Narodowej nie będzie budowany z uwagi na skargę 4 osób, mimo możliwości prawnych budowy tego odcinka.

W odpowiedzi na Pismo radnego Damiana Matusiewicza w sprawie wstrzymania budowy Ulicy Sęczkowej prezentujemy Odpowiedz Z-cy Burmistrza w tej sprawie: strona 1  i strona 2 . Ponieważ odpowiedzi urzędu są niespójne Radny Damian Matusiewicz postanowił dalej pytać Burmistrza i dlatego przygotował kolejne pismo w sprawie wyjaśnień (projekt). Zostanie ono przekazane władzom w najbliższym czasie.

Informujemy, że w najbliższym czasie wojewoda roztrzygnie odwołania dotyczące decyzji lokalizacyjnej ul. sęczkowej na odcinku od ul. Gułowskiej do ul. Narodowej. Cztery osoby złożyłu odwołanie od decyzji co wydłuża postępowanie dot. przygotowań do tej inwestycji. Tylko gdy szybko zakończy się to postępowanie jest jest szansa na wybudowanie tego odcinka w tym roku.

  
projekt budowy ul. Sęczkowej cz. 1