Informujemy, że Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy postanawiła zarządzić na dzień 20 marca 2011 r., wybory do Rad Osiedli w tym Osiedla Las. Treść uchwały oraz uzasadnienie w załączeniu.
SZUKAMY OSÓB CHĘTNYCH DO OSIEDLOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ (co najmniej 3 osoby)
 UCHWAŁA Nr 23/V/2011RADY DZIELNICY WAWER M. St. WARSZAWY z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy 

            Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 13.do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy – Rada Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy postanawia, co następuje:

 

 

            § 1.      Zarządza się na dzień 20 marca 2011 roku wybory do Rad Osiedli następujących jednostek pomocniczych niższego rzędu:

 

1)  osiedla Aleksandrów

2)  osiedla Anin

3)  osiedla Falenica

4)  osiedla Las

5)  osiedla Marysin Wawerski Południe

6)  osiedla Marysin Wawerski Północ

7)  osiedla Miedzeszyn

8)  osiedla Międzylesie

9)  osiedla Nadwiśle

10)  osiedla Radość

11)  osiedla Sadul

12)  osiedla Wawer

13)  osiedla Zerzeń

  

 

§ 2.      1.         Powołuje się Dzielnicową Komisję Wyborczą w składzie:

1) radny Maciej Kulesza

2) radny Włodzimierz Zalewski

3) radny Norbert Szczepański

4) radna Joanna Waligóra

5) radny Marcin Kurpios

6) radny Leszek Baraniewski

     

2.         Na przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej wybiera się Pana Włodzimierza Zalewskiego.

3.         Na wiceprzewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej wybiera się Panią Joannę Waligórę.

                        4.         Dzielnicowa Komisja Wyborcza zostaje powołana do dnia 30 kwietnia                            2011r.

5.         Do zadań Dzielnicowej Komisji Wyborczej należy:

1)      Nadzór nad wyborami do Rad Osiedli,

2)      Określenie Regulaminów Pracy Osiedlowych Komisji Wyborczych,

3)      Przeanalizowanie statutów jednostek pomocniczych niższego rzędu oraz zaproponowanie ewentualnych zmian w statutach.

 

 .

§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

 

 

§ 4.·Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, rozplakatowaniu na terenie objętym działaniem jednostki pomocniczej niższego rzędu oraz opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer.

 

 

§ 5.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy                                                             Włodzimierz Zalewski