Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy informuje,że z powodu  wykorzystania planowanych na rok bieżący środków na wywóz wielkogabarytów nie, będą przyjmowane w tym roku dalsze zapisy mieszkańców. Prosimy o telefony w miesiącu lutym 2012 r. Zapisy będą przyjmowane  telefonicznie pod nr: * (022) 44 36 863, * (022) 44 36 867. W uzgodnionym terminie (2 razy w miesiącu), odpady wielkogabarytowe będą odbierane  w godz. 6.00 - 22.00 sprzed posesji. 

Zgłaszający będzie proszony o podanie następujących danych:

Imię nazwisko
Adres odbioru (zameldowania)
Numer zwrotny telefonu
Zwięzły opis zgłaszanego do odbioru odpadu

Będziemy wdzięczni za demontaż  (w miarę możliwości) większych odpadów. Odpady nie zgłoszone lub nie kwalifikujące się nie będą odbierane.

Informujemy, że nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 * ulegające biodegradacji (bytowe, spożywcze, roślinne itp.)
 * surowce podlegające segregacji (szkło, papier, plastik)
 * zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 * poremontowe (gruz, farby, lakiery itp.)
 * niebezpieczne
 * opony


Uwaga!
Akcja będzie prowadzona do wyczerpania środków finansowych  jakie Urząd Dzielnicy Wawer  przeznaczył na ten cel.