Zgodnie z ustaleniami prezentujemy wzory pism w sprawie planu:

1. pismo do Pani Prezydent - ogólne

2. Pismo do Dyrektora M. Mikosa - z możliwością dodania spraw dotyczących złożonych uwag.

Pisma stanowią wzór, który można dowolnie modyfikować i poprawiać wg. potrzeb. W związku z powyższym prosimy o wysłanie pocztą lub emailem jak największej ilości pismo w terminie do 12 listopada.

Warszawa dn.                                  

 

Pani                                                  

Hanna Gronkiewicz- Waltz             

Prezydent                                         

m. st. Warszawy                               

Plac Bankowy 3/5                            

00-950 Warszawa                            

                      

                                              

Szanowna Pani Prezydent,

 

Ja niżej podpisany mieszkaniec Osiedla Las zwracam się z prośbą o rozpatrzenie uwag               i przekazanie do uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Las.

Proszę również o wyjaśnienie dlaczego do tej pory nie zostały rozpatrzone wnioski.

Moją prośbę przedstawiam również z uwagi na realne zagrożenie zabudową budynkami wysokimi dla których zostały wydane decyzje ustalające warunki zabudowy i decyzje pozwolenia na budowę na działkach 10/5 i 11/2 6/2,7/2, 8/4, 6/1, 5, 7/1 z obrębu 3-13-05 oraz 7/1, 7/2, 52, 11, 51/4, 8/2, 51/3 z obrębu 3-13-01, które przewidują budowę kilkunastu budynków mieszkalnych i biurowych o wysokości odpowiednio od 28 do 35 m czyli do VIII pięter.

Dzięki staraniom mieszkańców przy udziale prokuratora udało się część decyzji unieważnić z powodów naruszenia prawa.

W przypadku przedłużenia prac nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Las istnieje realna groźba budowania wysokich budynków w głębi osiedla na zasadzie dobrego sąsiedztwa, co zaburzy dotychczasowy charakter Naszego Osiedla jako osiedla domków jednorodzinnych o niskiej zabudowie.

Budowa tak wysokich budynków jest sprzeczna z koncepcją Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Las

Jednocześnie przypominam, że poprzednio wyłożony plan zagospodarowania z 1996 r.  w swoich założeniach niewiele różnił się od obecnego projektu.

 

 

Liczymy na wsparcie i pomoc.

Z poważaniem.

 

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Warszawa dn.                                  

 

Pan                                                   

Marek Mikos                                    

Dyrektor Biura                                 

Architektury i Planowania               Przestrzennego                              

ul. Marszałkowska 77/79                

00-693 Warszawa                            

                                              

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

Ja niżej podpisany mieszkaniec Osiedla Las zwracam się z prośbą o rozpatrzenie uwag               i przekazanie do uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Las.

Proszę również o wyjaśnienie dlaczego do tej pory nie zostały rozpatrzone wnioski.

Prośbę przedstawiam również z uwagi na realne zagrożenie zabudową budynkami wysokimi dla których zostały wydane decyzje ustalające warunki zabudowy i decyzje pozwolenia na budowę na działkach 10/5 i 11/2 6/2,7/2, 8/4, 6/1, 5, 7/1 z obrębu 3-13-05 oraz 7/1, 7/2, 52, 11, 51/4, 8/2, 51/3 z obrębu 3-13-01, które przewidują budowę kilkunastu budynków mieszkalnych i biurowych o wysokości odpowiednio od 28 do 35 m czyli do VIII pięter.

Dzięki staraniom mieszkańców przy udziale prokuratora udało się część decyzji unieważnić z powodów naruszenia prawa.

W przypadku przedłużenia prac nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Las istnieje realna groźba budowania wysokich budynków w głębi osiedla na zasadzie dobrego sąsiedztwa, co zaburzy dotychczasowy charakter Naszego Osiedla jako osiedla domków jednorodzinnych o niskiej zabudowie.

Ponadto informuje, że złożyłem uwagi do planu …………………………………………………………………………………………………………..……., które jako nie powodujące znaczących zmian powinny zostać przyjęte.

Budowa tak wysokich budynków jest sprzeczna z koncepcją Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Las

Jednocześnie przypominam, że poprzednio wyłożony plan zagospodarowania z 1996 r.   w swoich założeniach niewiele różnił się od obecnego projektu.

 

 

Liczymy na wsparcie i pomoc.

Z poważaniem.