Uchwałą nr 205/XLVIII/2014 Rada Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego  Warszawy dnia 14 października 2014r. zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Henryka Łasaka.

Uchwała jest realizacją wniosku Przewodniczącego Rady Osiedla Las w Dzielnicy Wawer, popartego przez ponad 200 mieszkańców Warszawy, o upamiętnienie osoby Henryka Łasaka, zasłużonego trenera polskich kolarzy, poprzez nazwanie jego imieniem ulicy w osiedlu Las, rodzinnym miejscu patrona. Ulica przedstawiona do nazwania jest nowo wybudowaną ulicą o długości około 1 km, łączącą ulicę Stoczniowców z ulicą Kadetów.

 

UCHWAŁA NR 205/XLVIII/2014

RADY DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Z DNIA 14 października 2014 r.

 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

 

           

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. i Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta  stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r., Nr 32, poz. 453 oraz poz. 454), pkt 9 i 10 Załącznika Nr 2 do uchwały Nr L/1524/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 60, poz. 1540, Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 203, poz. 6026) – Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy bez nazwy, zlokalizowanej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, pomiędzy ulicą Stoczniowców i ulicą Kadetów. Ulicy nadaje się nazwę : Henryka Łasaka (nazwa skrócona: ul. H.Łasaka).

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                               Przewodniczący

                                                           Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

 

 

                                                                        Norbert Szczepański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr 205/XLVIII/2014

RADY DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO  WARSZAWY

Z DNIA 14 października 2014r.

 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

 

 

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 litera i Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
do właściwości Rady Dzielnicy należy m.in. opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych, dotyczących obszaru Dzielnicy. Podjęcie przez Radę Dzielnicy opinii w formie uchwały wypełnia przesłanki powołanego powyżej przepisu Statutu.

 

Opiniowany projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy jest realizacją wniosku Przewodniczącego Rady Osiedla Las w Dzielnicy Wawer, popartego przez ponad 200 mieszkańców Warszawy, o upamiętnienie osoby Henryka Łasaka, zasłużonego trenera polskich kolarzy, poprzez nazwanie jego imieniem ulicy w osiedlu Las, rodzinnym miejscu patrona. Ulica przedstawiona do nazwania jest nowo wybudowaną ulicą o długości około 1 km, łączącą ulicę Stoczniowców z ulicą Kadetów.

.