Kalendarium z życia osiedla Las

                  Osiedle LAS, poprzednio używane nazwy to Koło, a ściślej las Koło  oraz  Tomków Las to stara szlachecka osada rolnicza w dzielnicy Wawer, przy Wale Miedzeszyńskim na południe od osiedla Gocław. Ze względu na dużą żyzność gleb (mady rzeczne) przez całą swoją historię aż do dnia dzisiejszego Las to  teren intensywnej uprawy warzyw (ogórki, pomidory, chrzan) zaopatrujący mieszkańców Warszawy. Krótka historia tej naszej „małej ojczyzny”,  jaką jest dla nas osiedle Las została przedstawiona poniżej. 

·       12000-8000 lat p. Chr. (schyłek paleolitu). Początki osadnictwa na terenie, tzw. pasa nadwiślańskiego w obszarze Wielkiej Warszawy;

·       4000-1800 lat p. Chr. Kultura neolitu na ziemiach polskich;

·       2500 lat p. Chr. Początki prymitywnego rolnictwa;

·       1800-400 p. Chr. Kultura epoki brązu; 

·       1300-400 lat p.Chr.  Ślady  grodziska i cmentarzyska grobów całopalnych z okresu tzw. „kultury łużyckiej” (niesłowiańskiej) czynnego około 250 lat wykryto w pobliskim Zerzniu i Miedzeszynie. Osadnictwo skupiało się w pobliżu Wisły. Język indoeuropejski, jakim posługiwali się „łużyczanie” oraz przynależność tej kultury są i zapewne pozostaną nieznane. Najbardziej znanym obiektem  tej kultury jest gród obronny w Biskupinie. Kultura łużycka znika z terenu Polski ok. V wieku p.Chr.;

·       III w. p.Chr.(połowa wieku).  Przejście ludów germańskich (Bastarnów, Peucynów, Skirów) z okolic Danii w kierunku Rumunii wiedzie przez terytorium Mazowsza wzdłuż Wisły i Bugu. Ukształtowanie się na obecnym Mazowszu germańskiej kultury przworskiej;·       Ok. 30 roku po Chr.  Nad Bałtykiem u ujścia Wisły osiedla się germański lud Gotów tworząc kulturę wielbarską. Goci wędrując na południowy-wschód rozprzestrzeniają się i  zajmują teren Mazowsza po prawej stronie Wisły. Lewą stronę Wisły zamieszkuje germańskie i wrogie Gotom plemię Wandalów;

·       Ok. II wieku Goci podejmują wędrówki na południe w kierunku Ukrainy i Morza Czarnego. Tworzą tam kulturę czerniachowską. Z tych czasów pochodzi legenda o państwie Amazonek. Z tego okresu znane są archeologom na Mazowszu cmentarzyska (obszar trójkąta Płock, Łomża, Dęblin), w których wykryto wyłącznie kości kobiet. Jedna z koncepcji głosi, że Goci na wyprawę wojenną zabrali wyłącznie mężczyzn i gockie kobiety musiały sobie dawać radę same i stworzyły wojownicze państwo Amazonek. Stąd powstała jedna z wersji legend o Amazonkach, których państwo o ile wierzyć wykopaliskom i mitom  musiało sięgać terenów prawobrzeżnej Warszawy, czyli Wawra;

·       IV-V wiek.  Okres wędrówek ludów powoduje wyludnienie obszarów Mazowsza;

·       VI wiek . Przybycie  Słowian na Mazowsze. Słowianie trudnili się rolnictwem i rybołóstwem, dlatego osiedlali  się wzdłuż rzek;

·       X-XIV wiek. Udokumentowane najazdy Jadżwingów, Prusów, Rusinów i Litwinów na Mazowsze m.in. w okolicach dzisiejszej Warszawy;

·       XII-XIII wiek. Pierwsze znane niewielkie osady wczesnofeudalne w pasie nadwiślańskim;

·       1403 Wybudowanie kościoła w Zerzniu do której to parafii należą do dnia dzisiejszego mieszkańcy Lasa;

·       XV wiek - Las  wzmiankowany w źród­łach jako wieś szlachecka w pobliżu Zerzenia;

·       1502 Las nazywa się Koło, a ściślej las Koło. Taka nazwa zapisana jest Metryce Koronnej i Mazowieckiej  (Archiwum Akt Dawnych tom 5 i 6). Nazwa ta obowiązywała bardzo długo, bo aż do początku XIX wieku;

·       1529 Mazowsze przyłączone zostaje do Korony;

·       1683 Jedna z legend osiedlowych, która przetrwała do dnia dzisiejszego głosi, że król Jan III Sobieski po zwycięstwie pod Wiedniem osiedlił na terenie Lasa licznych jeńców tureckich, którzy pracowali na potrzeby dworu. Przyjmowali oni nazwiska w zależności od profesji, jaką wykonywali np. Jesiotry – zajmowali się łowieniem ryb w Wiśle, Gąsiory – hodowlą drobiu, Królaki- hodowlą królików (inna wersja pochodzenia tego nazwiska to Królaki – bezpośrednio poddani króla);

·       XVII wiek (1 połowa) – Las stanowi własność marszałka  nadwornego koronnego  A. Kazanowskiego;

·       1617-11-5  Wieś Tomków Las jest wymieniona w składzie parafii zerzeńskiej przez wizytatora biskupa W. Piaseckiego. Dlaczego wieś zmieniła nazwę na Tomków nie udało mi się ustalić? Moją hipotezę przedstawiam poniżej w rozdziale o herbie osiedlowym;

·       1727  Las  został zakupiony od kasztelanowej małgoskiej Urszuli Czermińskiej (córki  marszałka koronnego Kazimierza Ludwika Bielińskiego) przez hetmanową Elżbietę z Lubomirskich Sieniawską i przyłączony do klucza dóbr wilanowskich tym aktem kupna Las został włączony do olbrzymiego latyfundium obejmującego pałac i dobra w Wilanowie oraz tereny Zastowa. Latyfundium to przetrwało blisko dwa stulecia;

·       1789 Nazwę Las Koło, a właściwie „Lasy, czyli Koło” spotykamy na mapie sporządzonej w tym roku przez Karola de Perthees. W tym czasie były dwa lasy na terenie prawobrzeżnej Warszawy, które posiadały charakterystyczną  nazwę. Wieś Las i las w okolicach Bródna zwany Knieje patrz -„ Dzieje Pragi” PWN, Warszawa, 1970r;·       1789 Las  liczył 36 gospodarstw;

·       1794-11-3 i 4  Walki Suworowa o Pragę i wielkie zniszczenia dokonane przez wojska rosyjskie w dobrach  wilanowskich. Spalenie i zdewastowania wszystkich chat wiejskich, zabudowań gospodarczych, karczmy, rozkradzenie inwentarza, zniszczenie zasiewów we wsi Las;

·       1795 Mieszkańcy wsi Las muszą przez rok utrzymywać wojska rosyjskie(żywność i paszę dla koni). Oddziały kozackie terroryzują okoliczną ludność;

·       1795 Las po III rozbiorze Rzeczpospolitej Obojga Narodów dostał się we władnie Prus (Regencja Prus Południowych). W pobliżu na linii ujścia rzeki Świder do Wisły przebiegała granica z Cesarstwem Austryiackim;

·       1795-1806 Konfiskata dóbr kościelnych, majątków królewskich na terenie powiatu warszawskiego przyłączonych do Prus, prześladowanie i przymusowe wcielenie do wojska pruskiego ludności wsi Las. Wielki popyt na zboże oraz wzrost zamożności i odbudowanie wsi nadwiślańskich po zniszczeniach dokonanych przez armię Suworowa;

·       1803 Las liczył  32 gospodarstwa, 208 mieszkańców;·       1806 Mieszkańcy Lasa płacili rocznie 10 talarów oraz dostarczali 8 kop 54 snopki żyta, 10 kop 15 snopków jęczmienia, 3 kopy 30 snopków owsa, 40 snopków gryki, 1 kopę 20 snopków prosa dla parafii zerzeńskiej jako dziesięcinę; 

·       1806-1807 Obciążenie mieszkańców Lasa kosztami utrzymania armii francuskiej Napoleona I;

·       !807-1815 Wieś Las po pokoju w Tylży znalazła się w obrębie Księstwa Warszawskiego;

·       1811-1812 Wielki nieurodzaj – spadek plonów o 50%;·       1813 Wielki wylew Wisły niszczy zabudowania we wsi Las;

·       1816-1817 Lata głodu, ziemniaki stają się podstawą wyżywienia ludności pasa nadwiślańskiego;

·       1818 Wprowadzenie  tzw. „Tabeli podziału gruntów na trzy pola bez ugoru z 6-tą częścią koniczyny” przez administrację dóbr wilanowskich w Lasie jako formy walki z głodem;

·       1818 Ogłoszenie aktu „Urządzenie względem wójtów we wsiach”, który zabraniał chłopom m. in. i z Lasa opuszczania wsi bez zgody wójta;

·       1821 Wprowadzenie wojskowej egzekucji podatków;

·       1827 Usuwanie z ziemi chłopów, którzy mieli zaległości podatkowe; 

 ·       1827 Las liczył 29 domów 231 mieszkańców wg z „Tabeli miast, wsi i osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności” z 1827 roku. Był to jeden z pierwszych powszechnych spisów ludności na terenie Polski. Las był wtedy ludniejszy od innych wsi położonych nad Wisłą takich jak Saska Kępa, Gocław, Grochów  czy Zerzeń;·       1831 W dniach 19 i 20 lutego w czasie tzw. pierwszej bitwy wawerskiej na bagnistych terenach, które są obecnie w granicach osiedla znanych pod nazwą „zakole wawerskie” lub „rezerwat Czaple” (pomiędzy ul. Płowiecką a Ostrobramską) w czasie Powstania Listopadowego  zginęło 2 500 Polaków i 3 700 Rosjan. Polacy zatrzymali wtedy nacierające na Warszawę wojska rosyjskie dowodzone przez feldmarszałka Dybicza. Pomnik poświęcony tej bitwie znajduje się w pobliżu Zajazdu Napoleońskiego, który to zajazd jest z kolei dawną karczmą wawerską;·       1831 Las został  zniszczony podczas powstania listopa­dowego;

·       1832 Władze carskiej Rosji narzucają ludności język rosyjski jako obowiązujący;

·        1837-1838 Las został oczynszowany. Czynszownicy ze wsi Las zobowiązali się tytułem pomocy dla folwarku zastowskiego wchodzącego w skład dóbr wilanowskich na odrobienia jednego dnia ( z kosą, siekierą lub do żniw) z każdych 4 mórg gruntu dzierżawionego;

·       1838 Z terenu wsi Las wydzielono kolonię Bluszcze dla Wicentego Chmielewskiego. Obejmowała ona tereny położone obecnie na północnym- zachodzie osiedla ( Kosmatki, Stoczniowców);

·       1838-1851 Wylewy Wisły spowodowały, że „ wpadło do Wisły” z Lasa, Zastowa i Zbytek 167 morgów 56 prętów pastwisk i łąk; 

·       1841 Obowiązującym pieniądzem stał się rubel i kopiejka;

·       1844 Olbrzymi wylew Wisły, słabe plony;·       1845 Wylew Wisły, zaraza niszczy  ziemniaki;

·       1845 Utworzono gubernię warszawską;

·       1846 Klęska nieurodzaju, głód i cholera;·       1847 Klęska nieurodzaju, zaraza na ziemniaki, głód i cholera;

·       1849 Głód i cholera;

·       1850 Wylew Wisły niszczy zasiewy;

·       1851-8-18 Przez 16 godzin z rzędu padał rzęsisty deszcz, połączony z wichurą i gradobiciem, klęska nieurodzaju i nasilenie chorób;

·       1855 Wylew Wisły zamula pola, niszczy zasiewy;

·       1857 Wielkie gradobicie niszczy zasiewy;·       1864 Wieś Las została uwłaszczona i przyłączona do gminy Zagóżdż w powiecie warszawskim. Na czele wsi stoi sołtys obierany przez ogół gospodarzy. Chłopi mający mniej niż 3 morgi nie mieli prawa uczestnictwa w zebraniach i sprawowania funkcji sołtysa.

·       1884 Wielka powódź zalewa Las, Bluszcze, Saską Kępę, Gocław i Zbytki. Zalane tereny obsługują statki „Warszawa”, „Wisła”, „Maurycy”, i „Płock”. Powódź sięgała szosy brzeskiej;

·       1885 Nauka w szkołach odbywa się w języku rosyjskim. Z tego powodu ok. 90% społeczeństwa w wieku ponad 14 lat było analfabetami;

·       1866 Powstaje gmina Wawer;

·       1887 Pierwsze prace nad usypywaniem wału przeciwpowodziowego zwanego później Wałem Miedzeszyńskim dla  ochrony niziny wawerskiej i kolei nadwiślańskiej;

·       1900 Kontynuacja prac zabezpieczających Pragę przed wylewami Wisły.  Niestety prace te nie zabezpieczały  a nawet  zwiększały zagrożenie powodziowe na terenie wsi Las i Wawra;

·       1902-5-21 Nowy plan zabezpieczenia terenu od Saskiej Kępy do Zerznia ze strony Wisły. Wał był przewidziany na wodę o wysokości 7 metrów. Koszt budowy  550 tysięcy rubli. Z powodu wysokich kosztów drobni rolnicy z terenów objętych planem odmówili zgody na budowę;

·       1902-7  Akcje agitacyjne mające na celu uzyskanie zgody na budowę wału przynoszą skutek i zmieniają nieprzyjazne nastawienie mieszkańców;

·       1903 Klęska powodzi uniemożliwia podjecie prac nad budową wału;

·       1904 Klęska nieurodzaju;

·       1905 W Lasie zinwentaryzowano 78 gospodarstw, w których mieszkało 695 osób;

·       1905-3-11 Uchwalono na zebraniu gminnym w Wawrze stanowisko w sprawie budowie wału. Mieszkańcy zobowiązali się do płacenia po 1 rublu od każdej morgi przez 30 lat począwszy od 1 stycznia 1907 roku. Roboty podzielono na 3 etapy. W pierwszym etapie zabezpieczono teren od Miedzeszyna do wsi Las i Bluszcze. Budowa zaplanowana i wykonana niestarannie spowodowała znaczne podniesienie się wód gruntowych na terenie Lasa;

·       1911 Zakończenie budowy Wału Miedzeszyńskiego;

·       1906-1924 Podniesienie wód gruntowych powoduje zabagnienie terenów Lasa i Bluszczy. Tereny te stają się siedliskiem chorób, zakwitu roślinności bagiennej, zatrucia studni. Tereny całej Niziny Gocławskiej często stają się jednym wielkim jeziorem. Mieszkańcy Lasa używają łodzi, aby dostać się do Gocławia i Wawra;

·       1914-8-1 Wybuch I Wojny Światowej;

·       1914-8-14 Odezwa wodza naczelnego Rosji w. ks. Mikołaja Mikołajewicza do narodu polskiego zapowiadająca zjednoczenie ziem polskich po zwycięskiej wojnie. Z Lasa i okolic na wojnę poszło około 1000 mężczyzn;

·       1914 -1915 Wielkie bezrobocie w fabrykach, cegielniach i hutach szkła, w których byli zatrudnieni robotnicy z Lasa;

·       1915 Wypędzenie Rosjan z  Polski;·       1915-1918 Okupacja niemiecka. Rekwirowanie maszyn, urządzeń przemysłowych, dzwonów kościelnych, rynien, piorunochronów, wyrobów z miedzi i metali kolorowych;

·       1916-5-3  Zgoda władz niemieckich na odbycie uroczystej manifestacji społeczeństwa na polach Olszynki Grochowskiej;  

·       1916-11-5 Cesarz niemiecki i cesarz austriacki ogłaszają „Akt niezawisłości Królestwa Polskiego”;

·       1916 Liczny zaciąg do Polskiej Organizacji Wojskowej zgłaszają mieszkańcy Lasa. W Lasie oddział POW zostaje sformowany przy Ochotniczej Straży Pożarnej, liczącej 60 osób, z których zdecydowana większość należała równocześnie do POW. Las był w tym czasie największą wsią w gminie Wawer;

·       1918-11-11 Oddział POW z Lasa zostaje zmobilizowany i bierze udział w rozbrajaniu Niemców  w Wawrze, Grochowie i Rembertowie;

·       1918-12 Wcielenie oddziału POW do regularnej armii polskiej;

·       1919-1-26 Pierwsze wybory w niepodległej Polsce. Frekwencja wyborcza przekraczała 84%. Ludność wsi nadwiślańskich głosowała w zdecydowanej większości na listy ludowo-narodowe, czyli endecję;

·       1920 Walki armii polskiej z nawałą bolszewicką;

·       1921 Podjęcie decyzji o komasacji gruntów we wsi Las;

·       1922 Drugie wybory do Sejmu II RP. Na terenach nadwiślańskich wygrywa prawica;

·       1921-1927  W Lasie przeprowadzono prace przy pomiarach i przeliczeniach w związku z komasację gruntów i nową lokalizację zabudowań;

·       1924 Powstaje Wawerska Spółka Wodna, która stopniowo porządkuje stosunki wodne na terenie zalewanym. Prace tej spółki prowadzone w latach następnych bardzo poprawiają stosunki wodne na terenie nadwiślańskim i przyczyniają się do wzrostu plonów i zmniejszenia chorób na tym terenie;

·       1925-1929 Dobra koniunktura i wysokie ceny na produkty rolne. Koszty  komasacji były jednak tak wysokie, że ludność Lasa i okolic nie tylko się nie wzbogaciła, a przeciwnie zbiedniała;

·       1928 Trzecie wybory do Sejmu. Na terenach nadwiślańskich wygrywa BBWR przed listą katolicko-narodową;

·       1928-1929 Po licznych sporach i kłótniach rozpoczęły się prace związane z przenoszeniem chat i zabudowań gospodarczych na nowe miejsca wyznaczone decyzją o komasacji gruntów;

·       1928-1929 Na Wale Miedzeszyńskim ułożono twardą nawierzchnię z kamienia;

·       1930 Czwarte wybory do Sejmu. Na terenach nadwiślańskich ponownie wygrywa BBWR przed listą katolicko-narodową;

·       1934-1939 Poprawa warunków życia, zmniejszenie bezrobocia  i podniesienie stopy życiowej mieszkańców wsi nadwiślańskich.

·       1935-8-8 Piąte wybory do sejmu. Niska frekwencja w gminach wiejskich;

·       1938-11 Szóste wybory do Sejmu. Udział wzięło ok. 70% mieszkańców;

·       1939 – wiosna. Likwidacja gminy Zagóżdż i przyłączenie mieszkańców Lasa do gminy Wawer;

 ·       1939-9-1 Sąsiedztwo lotniska Gocław, zbudowanego w 1938 roku ściągnęło na mieszkańców wsi Las bombowce niemieckie już pierwszego dnia wojny;

·       1939-9-8 Niemcy rozpoczęli  ostrzał z dział okolic Wału Miedzeszyńskiego

·       1939-9-14 Patrole niemieckie otaczają Warszawę od wschodu. W budynku szkoły w Lasie kwaterują oficerowie Wehrmachtu. Całkowicie zdewastowaną szkołę opuszczają po ok. 2 tygodniach. Wypędzenie okolicznych mężczyzn i pognanie ich w kierunku Mińska Mazowieckiego;

·       1939 W nocy z 16 na 17 września na stronę warszawską w okolicy Wilanowa przeprawia się dowódca 13 Dywizji Piechoty płk Władysław Kaliński wraz z 200 żołnierzami. W składzie 13 DP wchodził również 3 Lubelski Dywizjon Artylerii Konnej;  

·       1939 Na terenach wsi nadwiślańskich  obronie Ojczyzny ginie przeszło 100 żołnierzy polskich;·       1939-11-15 Niemcy zezwalają na kontynuowanie nauki w szkołach nakazując jednocześnie całkowitą likwidację oznak polskości szkół;

·       1939-12-27 Bestialski mord wawerski, w którym śmierć poniosło 107 niewinnych mieszkańców Wawra i Anina wstrząsa mieszkańcami Warszawy. Niemcy zemścili się w ten ohydny  sposób za śmierć 2 niemieckich podoficerów zabitych przez zwykłych przestępców kryminalnych w restauracji Antoniego Bartoszka. Z  egzekucji udało się uratować 8 mieszkańcom Wawra;

·       1941-8-12 Nakaz oddania dzwonów kościelnych. Największy i najcenniejszy dzwon „Kazimierz” z parafii zerzeńskiej został ukryty przed Niemcami;

·       1939-1942 Oddział Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Las grupujący młodzież z terenów Lasa, Zbytek, Zerznia, Zastowa i Kuligowa  włącza się w walkę z okupantem wstępując do Związku Walki Zbrojnej przekształconego w 1942 roku w Armię Krajową;

·       1941 W konspiracji ZWZ działają mieszkańcy Lasa plutonowy Franciszek Szmit, pilot rezerwy Franciszek Byśkiniewicz, plutonowy Józef Żełądkiewicz;

·       1941 Wprowadzenie przez Niemców kart żywnościowych, a na wsiach kontyngentów;

·       1941 wiosna. Budynek szkoły w Lasie zostaje po raz drugi zajęty przez wojska niemieckie w ramach przygotowań do napaści na Związek Sowiecki;

 ·       1941 Wikoria Bończak, Szymon Bończak i Stanisław Grzybiński  ze wsi Las organizują przy szkole w Zerzniu kursy przysposobienia rolniczego. Tajne nauczanie w szkołach Wawra;

·       1942-1 Pierwsza piątka konspiracyjna w składzie Józef Żołądkiewicz, Franciszek Gąsiorowski, Stefan Chmielewski, Władysław Łubunia, Franciszek Szmit  rozpoczęła werbunek do oddziałów AK;

·       1942 Mieszkaniec Lasa plutonowy Franciszek Szmit, działacz strażacki, ochotnik do WP, uczestnik bitwy pod Radzyminem w 1920 roku zostaje zastępcą Ignacego Glińskiego  dowódcy AK na tym terenie.  Franciszek Szmit prowadzi akcję werbunkową do AK na terenie wsi Las;

·       1942 Utworzony we wsi Las 798 pluton AK „Wieś” liczy ok. 60 osób z terenów Zastowa, Zbytek, Lasa i Zerznia. Pluton wchodzi w skład  VII kompanii, II batalionu, IV rejonu, VII Obwodu Armii Krajowej, kryptonim „Obroża”;

·       1942 Podwyższenie norm kontyngentów przez okupantów;

·       1942-1944 Na terenach łąk Lasa i Zastowa, na kanale „Ulga”, wyspie wiślanej „Wieloryb” szkoli się 798 pluton AK „Wieś”;. Bezpieczeństwa szkolących się dopilnowują kobiety-żony. Szkolenia teoretyczne odbywają się w domach Władysława Żakiewicza, Franciszka Byśkieniwicza, Franciszka Gąsiorowskiego, Bolesława Gałązki i Edwarda Omyłki. Składy broni były ulokowane u Grzegorza Wiśniewskiego, Ignacego Królaka, Bronisławy Kowalczykowej, Stanisława Królaka, i Władysława Żakiewicza. Władysław Żakiewicz i  Franciszek  Byśkieniwicz organizują 15 osobową grupę chłopców do Małego Sabotażu pod kryptonimem „Skarpa”- oddział ten uczestniczył z przyjmowaniu zrzutów, niszczył spisy kontyngentowe, spisy osób wyznaczonych do prac w Niemczech, poszukiwał broni i amunicji po walkach wrześniowych 1939r, oraz przygotowywał plan powstania według planu „Burza”;      

·       1943  Zaprojektowanie i wprowadzenie do użycia herbu wsi Las wraz z innymi herbami wsi należących do gminy Wawer;

·       1944 lato.  Zgrupowanie AK „Wieś” otrzymało rozkaz zorganizowania przerzutów przez Wisłę ludzi, broni i amunicji. Akcję tą przygotowywał  Franciszek Łasak;

·       1944-7 Dnia 24 i 27 lipca wydano wstępne zarządzenia mobilizacyjne dla Podokręgu Wschodniego AK w skład, którego wchodził 798 pluton AK „Wieś”;

·       1944 -7-24  Pierwszy przerzut  na zachodnią stronę Wisły  dokonała grupa bojowa w składzie:   Franciszek Szmit , Franciszek Łasak , S. Żukowski;

·       1944-8-1 Wybuch powstania na Pradze. Powstanie na Pradze wygasło w nocy z 2 na 3 sierpnia.;

·       1944-8-2 Grupa bojowa AK „Wieś” kilkakrotnie przewozi nocą na lewy brzeg ocalałe grupy powstańców praskich;·       1944-8  Niemcy przygotowują  obronę Warszawy od południa. Tworzą 3 linie obrony. Pierwsza znajduje się na wysokości Kuligowa, druga wzdłuż ul. Bronowskiej, trzecia, w odległości 2200 metrów od drugiej została zbudowana tylko odcinkami i broniła wsi Las i Saskiej Kępy;

·       1944-8-10  Harcerskie zgrupowanie „Wierna Rzeka” wyznacza zbiórkę we wsi Las. Dowódca Jerzy Szydłowicz ma do swojej dyspozycji 20 karabinów typu KB i KBK , 6 pistoletów ręcznych, granaty i „sidolówki”. Grupa liczy ok. 30 harcerzy. Zadaniem  grupy było przedarcie się wzdłuż Wisły na południe i  połączenie z Armią Czerwoną. Grupie udaje się przebić i w okolicach wsi Skrzypki dowódcy zgrupowania zostają rozbrojeni i aresztowani przez żołnierzy sowieckich. Reszta zgrupowania podzieliła las dowódców i została aresztowana w Miedzeszynie skąd odesłano ich jako wrogów  ZSRR na zaplecze frontu. Po zamknięciu bez pożywienia przez kilka dni w stodole wraz z innymi AKowcami  we wsi Boryszew,  zostali oni przewiezieni do Lublina i dalej do obozu w NKWD w Majdanku. Grupa harcerzy „Wierna Rzeka” zdecydowała się uciec z tego obozu i po kilku tygodniach wróciła na teren Wawra;

·       1944-8  Ludność Lasa decyduje się na przejście na stronę sowiecką tą samą drogą, co harcerze chcąc unikną ewakuacji ludności z terenów przy frontowych;

·       1944-8-14 Zbiórka u sołtysa wsi Las wszystkich osób, głównie mężczyzn w celu przejścia na stronę sowiecką. Grupę prowadzi sołtys Zastowa Stanisław Waśkiewicz. Grupie udało się dotrzeć poprzez wyspę „Wieloryb” do Miedzeszyna. Na minie stracili życie w czasie tej przeprawy sołtys Zastowa Stanisław Waśkiewicz, Wacław, Zwirzyński, mieszkaniec Zastowa  Jaroszewicz i dezerter z armii węgierskiej;. 

·       1944 8 Ludność wsi Las uczestniczy przymusowo w budowie linii obrony Niemców przed Armią Czerwoną. Prace te trwają do pierwszych dni września. Robotnicy - mężczyźni w wieku od 15 do 60 lat przetrzymywani są w prowizorycznym obozie na terenie szkoły w Lasie. Budynek szkolny i inne murowane domy w Lasie zostały zamieniony w silne punkty oporu; 

·       1944-8-26 Obóz pracy w Lasie zostaje zlikwidowany. Około 100 mężczyzn zostaje popędzonych na Pragę, a później w kierunku Pruszkowa. Młodszych skierowano do obozów koncentracyjnych, a starszych na roboty do Niemiec;

·       1944 Odcinka praskiego bronią Niemcy siłami 3 dywizji pancernych, jednej dywizji piechoty, dywizji kawalerii węgierskiej i brygady grenadierów. W sumie 30 tysięcy żołnierzy oraz 280 czołgów i dział pancernych. Sowieci nacierają siłami 47 ( 60, 76, 143, 175 dywizje sowieckie oraz 1 dywizja polska im. T. Kościuszki) i 70 armii I Frontu Białoruskiego. Przewaga sowietów jest 4-krotna;

·       1944-9-11 Sowieckie dywizje piechoty 175 i 143 wypierają Niemców ze wsi Las i Bluszcze. 2 dni później wyparto Niemców z terenu całej Pragi.; 

 ·       1944-10 Założenie obozu NKWD w Rembertowie na „Pocisku” gdzie wieziono ponad 3500 więźniów w tym ponad połowę stanowili bohaterscy  żołnierze  AK. Wśród więźniów Rembertowa był komendant OSP w Lasie Franciszek Szmit, dowódca zgrupowania AK w Lasie;

·       1939-1945 W czasie II wojny światowej Las został w znacznej części zniszczony;

·       1945-3 Wywiezienie 1500 żołnierzy AK z Rembertowa na Sybir;

·       1945-3 Odbudowa umocnień wału przeciwpowodziowego. Prace trwały do 20 kwietnia. 1945;

·       1945-5 W nocy z 20 na 21 maja podziemnie AK rozbija obóz w Rembertowie i uwalnia więźniów z kilku bloków;

·       1945-1947 Akcja oczyszczania gruntów z min i niewypałów. Zasypywanie okopów, rowów  i lejów po bombach. Kilkanaście osób zwłaszcza dzieci ponosi śmierć;

·       1945-1946 Odbudowa szkoły w Lasie siłami społecznymi;

·       1946-8-11 Postawienie krzyża pamiątkowego we wsi Las na rogu placu szkolnego dla uczczenia pamięci ofiar terroru hitlerowskiego. Krzyż postawiła młodzież reaktywowanego koła „Wici”. Miejsce to upamiętnia plac, z którego hitlerowcy wywieźli do obozów mężczyzn zatrudnionych przy budowie umocnień frontowych latem 1944 roku. Krzyż ten w latach 60-tych w trakcie budowy szkoły „Tysiąclatki”, aby uchronić go przed zniszczeniem przesunięto w inne miejsce i położono przed nim płytę pamiątkową ze stosownym napisem i ogrodzono całość. Aktualnie krzyż ten znajdujące się przy  sklepie na ul. Sęczkowej;

·       1947 Pierwsi absolwenci odbudowanej szkoły w Lasie opuszczają jej mury;·

       1951-5-5 W wyniku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany granic Warszawy   Las został  przyłączony do stolicy Polski w składzie nowo utworzonej dzielnicy Wawer;

·       1953 Naprzeciwko ulicy Kadetów, nad Wisłą powstaje Warszawski Klub Wodniaków PTTK;

·       1960 Likwidacja dzielnicy Wawer i przyłączenie Lasa do dzielnicy Praga Południe;

·       1966-1968 Budowa Szkoły Tysiąclatki przy ul. Kadetów 15;

·       1967-12-16  Przejęcie przez WSH ”Samopomoc Chłopska” (obecnie WSH „FALA”) terenu i budynku „starej szkoły”  zbudowanej czynem społecznym po wojnie przez społeczeństwo osiedla Las;

·       1968-9-1 Uroczyste otwarcie szkoły tysiąclatki w osiedlu Las;

·       1970-1972  Remont budynku tzw. „starej szkoły”;

·       1972 Uruchomienie w budynku tzw. ”starej szkoły” sklepu spożywczego i Ośrodka Nowoczesnej Gospodyni;

·       1977 Likwidacja Ośrodka Nowoczesnej Gospodyni na ul. Sęczkowej 58/60 i uruchomienie w tym miejscu sklepu z częściami do samochodów i ciągników;

·       1989-01-10 Kolejne uwłaszczenie WSH „FALA” na gruntach podarowanych miastu przez społeczeństwo osiedla Las. Przejęto 1200 m2 ziemi na ul. Sęczkowej 58;

·       1990  W osiedlu Las są czynne jedynie 3 aparaty telefoniczne;

·       1994-6-19 Nowy podział administracyjny Warszawy. Osiedle Las w granicach gminy Wawer;

·       1995 Początek intensywnego rozwoju budownictwa willowego w osiedlu;

·       1998 Nieudana próba uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania tzw. X-72; ·       1999  Ukazuje się pierwszy numer biuletynu osiedlowego pt. INFOLAS;

·       2000-3-1 Podpisanie aktu erekcyjnego o rozpoczęciu budowy mostu Siekierkowskiego łączącego Las z Siekierkami;

·       2000-6- Od 15 do 30 odbyły się konsultacje społeczne w  sprawie zmiany ustroju m. st. Warszawy. W osiedlu Las udział w kampanii wzięło 316 osób. 94% Głosujących protestowało przeciwko likwidacji samodzielnej  gminy Wawer;

·       2000-8-31 powołanie wieloletniego radnego i wieloletniego przewodniczącego Rady Osiedla Las pana Lucjana Jarczyńskiego na funkcję p.o. Przewodniczącego Rady Gminy Wawer. Funkcję tą pan Jarczyński sprawował aż do rozwiązania gminy Wawer;

·     2000-2001 W osiedlu Las powstaje pierwszy odcinek długości ok. 300 mb drogi (ul.  Sęczkowa od Kosmatki do, Gułowskiej), który odpowiada standardom drogi miejskiej;

·     2001-9-23 Wybory do Sejmu i Senatu III RP. Dwóch mieszkańców osiedla Las kandyduje w wyborach   Pani Marzena Gil  z listy Samoobrony uzyskuje 608 głosów, pan Jan Gąsiorowski – PSL 111 głosów; 

 ·     2001-11-22 Po wieloletnich oczekiwaniach ruszyła budowa pierwszego 410 metrowego odcinka ul. Wąbrzeskiej. Niestety budowę zaczęto od strony ul. Lucerny,  inaczej niż to wielokrotnie postulowała Rada Osiedla Las i mieszkańcy osiedla. Odcinek ukończono w maju 2002 roku;

·     2002-5  Powstaje Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości i Mieszkańców Osiedla Las;

·     2002-4-22 Wydanie decyzji o  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod kolektor „W” na odcinku kanał Nowa Ulga ulica Kadetów;

·     2002-7 Powstanie ogródka jordanowskiego w osiedlu Las;

·     2002-8-20 Rada Osiedla Las na okres 3 lat dzierżawi plac przeznaczony pod budowę domu wielofunkcyjnego. Przez okres dzierżawy teren będzie  wykorzystywany do celów sportowych.

·     2002-9 Otwarcie mostu Siekierkowskiego;

·     2002-10-27  Wybory samorządowe. Osiedle Las (uprawnionych do głosowania 1403 osoby) wybiera Lecha Kaczyńskiego (65% głosów w I i  90% głosów w II turze) na prezydenta Warszawy. Osiedle, które w kadencji 1999-2002 miało 2 radnych wystawia w wyborach na radnego 12 kandydatów. Niestety na skutek rozbicia głosów startują oni bez powodzenia.

·     2002-10-28 Likwidacja gminy Wawer. Powstanie dzielnicy Wawer.

·     2003-2 Powstaje Stowarzyszenie Wspólnota Mieszkańców Osiedla Las;

·     2003-2-23 Wybory do rad osiedlowych w Wawrze. W Lasie głosowało 25% uprawnionych, co stanowi najwyższy wskaźnik  aktywności w Wawrze; 

·     2003-6  Większość mieszkańców osiedla Las (74%) poparło w referendum  wstąpienie Polski do UE. Frekwencja wynosiła 68%;

·     2003 -6-30 Mieszkańcy osiedla Las blokują ulicę Wąbrzeską w proteście przeciwko braku inwestycji w osiedlu i zagrożeniu zdrowia dzieci zmuszonych do spacerowania wśród sznurów  samochodów jadących z Wawra w kierunku mostu Siekierkowskiego;

·     2003-7-1 Mieszkańcy Lasa zrywają sesję XII Rady Dzielnicy Wawer w proteście przeciwko odmowie wysłuchania postulatów mieszkańców osiedla dotyczących inwestycji drogowych;

·     2003-7-3 Mieszkańcy osiedla protestują na Sesji Rady Warszawy.  Przewodniczący  Rady Warszawy Wojciech Kozak umożliwia mieszkańcom przedstawienie swoich racji;

·     2003-7-7 Wice prezydent Warszawy pan Sławomir Skrzypek wizytuje osiedle i obiecuje pomoc;·

     2003 Szkoła Podstawowa nr 128 uzyskała miano najlepszej szkoły państwowej w Warszawie w rankingu „Życia Warszawy”;

·     2003-9 W wyniku nacisku mieszkańców rozstrzygnięcie przetargu na budowę II odcinka ul. Wąbrzeskiej.

Wszystkich ciekawych naszego pięknego regionu zapraszamy do przyjazdu w piękne okolice Warszawy.