Osiedle Las położona jest w płn. – zachodniej części Dzielnicy Wawer. Ma niemal naturalne granice, które przebiegają: od zachodu wzdłuż linii Wisły, od północy wzdłuż Kanału Nowa Ulga, od wschodu osią Kanału Wawerskiego do Rowu Zerzeńskiego, od południa osią Kanału Nowa Ulga, od zachodu wzdłuż Wisły. Osiedle liczy ok. 2.500 mieszkańców, z tego tylko 1.600 posiada stały meldunek. Te 1.600 mieszkańców to w większości rdzenni mieszkańcy zamieszkali tu od pokoleń. Osiedle mimo, że w prostej linii oddalone jest od centrum Warszawy niespełna 6 km, to jest jednym z najbardziej zaniedbanych pod względem infrastruktury technicznej osiedlem w Warszawie, obecnie Dzielnicy Wawer. Jeszcze 8 lat temu w całym osiedlu, nie licząc Wału Miedzeszyńskiego na ogólną długość ok. 6 km dróg wewnętrznych, miało utwardzoną tylko jedną ulice od Wału Miedze-szyńskiego do Szkoły Podstawowej, o szerokości poniżej 4 m. Obecnie dzięki staraniom miejsco-wych kolejnych samorządów ten stosunek zmienił się radykalnie, ale w dalszym ciągu w 90% dro-gi to prowizorki z płyt betonowych zbudowanych w krótkim czasie pod presją społeczeństwa, aby szybciej wydostać się z topieli błota. Wszystkie ulice w osiedlu są bardzo wąskie i aby je zmoderni-zować konieczne są wykupy gruntów, co znacznie opóźnia ich modernizację. Osiedle obecnie w znacznej mierze posiada instalację gazową i wodociągową. Nie ma jednak ani metra bieżącego ka-nalizacji. Całe budownictwo oparte jest na szambach, co wręcz uniemożliwia budownictwo miesz-kalne o większej kubaturze. Na szczęście w osiedlu rozwija się budownictwo niskie o charakterze willowym. W osiedlu jest jedynie Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Posiadamy od niedawna osie-dlowy ogródek jordanowski. Nie ma żadnego z prawdziwego zdarzenia obiektu sportowego. Po-przednie boisko mieściło się na terenie, po którym obecnie przebiega Trasa Siekierkowska. Na osiedlu nie funkcjonuje żaden obiekt noclegowy. Na terenie osiedla nie ma klubu ani żadnego pomieszczenia ogólnodostępnego, w którym swobodnie mogliby spotkać się mieszkańcy, a zwłaszcza młodzież. Nawet biuro Zarządu Rady Osiedla mie-ści się w prywatnym domu. Staraniem Rady Osiedla wykupiono wprawdzie teren pod budowę Do-mu Wielofunkcyjnego, w którym mają znaleźć się pomieszczenia klubowe, poczta i filia banku, po-mieszczenie dla lekarza domowego i inne obiekty pierwszej użyteczności publicznej. Realizacja tego obiektu jest tak odległa, że Rada Osiedla zdecydowała się na urządzenie na tym terenie boiska spor-towego dla młodzieży. Mimo wielu jeszcze niedogodności jest to osiedle o wielkim potencjale moż-liwości, w którym warto mieszkać i warto inwestować. Poszerzenie Wału Miedzeszyńskiego, budo-wa Trasy Siekierkowskiej i bliskie już zakończenie budowy ulicy Wąbrzeska- Kadetów znacznie uła-twi życie mieszkańcom tego osiedla.

Wykorzystano częściowo informacje Lucjana Jarczyńskiego zamieszczone na serwisie dzielnicy