W dniu 20 stycznia br. Komisja przyjeła stanowisko w sprawie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las.
Komisja opiniuje pozytywnie koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las z następującymi uwagami:
1. konieczne jest zaprojektowanie stref zabudowy z rozgęszczeniem zabudowy na terenach przylegających do terenów ochrony przyrody nie objętych zabudową,
2. powinna być przewidziana komasacja gruntów i podniesienie standardu działek czyli zwiększenie powierzchni działki i dostosowanie powierzchni działek w obszarze Las do działek w innych obszarach dzielnicy,
3. uwzględnienie problemu zalewania wodą stuletnią i tysiącletnią oraz dostosowanie warunków zabudowy do przesiąkania wału podczas zalania terenu zawala,
4. zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 80 % na terenach wartościowych przyrodniczo,
5. ze względu na intensywną zabudowę Komisja zwraca się o zapewnienie w planie jak największej ilości terenów użyteczności publicznej.
Stanowisko podjęto stosunkiem głosów za 3, przeciw 0, wstrzymujących 0.