Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5 pokój nr 11, 00-950 Warszawa lub do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2014 r.

Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Numer karty:

AM-03-04

Krok po kroku:

1.Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz uwagi. Pamiętaj, że do projektów planów miejscowych wykładanych do publicznego wglądu składa się uwagi, natomiast na wcześniejszym etapie, do planów, których opracowanie dopiero się rozpoczęło – wnioski. Ogłoszenia o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania
2.W ogłoszeniu sprawdź termin składania uwag. Uwaga, która wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.
3.Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej (adres jak wyżej) publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Wymagane dokumenty:

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu.

Opłaty:

Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -
formularz uwagi

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79

Jednostka odpowiedzialna:

 

Prezydent m.st. Warszawy rozpatruje uwagi złożone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada m.st. Warszawy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik do uchwały.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.).

Wymagane załączniki:

  1. Formularz dla uwagi (wnoszonej na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki do pobrania

  1. formularz do wydrukowania i wypełnienia odręcznie (Plik: 2014-03_am-03-04_uwaga_do_mpzp.pdf, rozmiar pliku: 42.38 KB).

  2. formularz do wypełnienia na komputerze i wydrukowania (Plik: 2014-03_am-03-04_uwaga_do_mpzp_do_wypelniania.pdf, rozmiar pliku: 501.99 KB).