Uchwała Nr LXXXIII/2771/2006Rady miasta stołecznego Warszawyz dnia 19 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Las
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy, po stwierdzeniu wykonania zadań i czynności poprzedzających podjęcie uchwały określonych w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:
§ 1.   Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las, którego granice wyznaczają:
            od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Bronowskiej oraz jej przedłużenie
na odcinku od wschodniej granicy działki nr 9 z obrębu 3-13-26 do zachodniej podstawy wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński;
            od zachodu: zachodnia podstawa wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński na odcinku od przedłużenia północnej linii rozgraniczającej ulicy Bronowskiej do granicy Dzielnicy Wawer biegnącej wzdłuż Trasy Siekierkowskiej;
            od północy: granica Dzielnicy Wawer biegnąca wzdłuż Trasy Siekierkowskiej na odcinku
od zachodniej podstawy wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński do przedłużenia północno-wschodniej granicy działki nr 49/13
z obrębu 3-13-02;
            od wschodu: linia wyznaczona północno-wschodnią granicą działki nr 49/13 z obrębu 3-13-02 na odcinku od granicy Dzielnicy Wawer biegnącej wzdłuż Trasy Siekierkowskiej
do  przedłużenia południowo-wschodniej granicy działki nr 77 z obrębu 3-13-10, południowo-wschodnia granica tej działki do linii znajdującej się w odległości 25m
na wschód od wschodniej granicy obrębu 3-13-09, następnie linia biegnąca
w odległości 25m na wschód od wschodnich granic obrębów 3-13-09, 3-13-16 i 3-13-22
do północnej granicy obrębu 3-13-23, fragment północnej granicy obrębu 3-13-23
do wschodniej granicy działki nr 8/1 z tego obrębu, linia wyznaczona wschodnią granicą tej działki do północnej linii rozgraniczającej ulicy Bronowskiej.
2.       Granice obszaru objętego projektem planu określa się w załączniku graficznym nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.
3.       Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2Plan zostanie sporządzony w skali 1:1000.
§ 3Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik nr 2do uchwały Nr LXXXIII/2771/2006Rady m.st. Warszawyz dnia 19.10.2006 r. 

ANALIZA

dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.   

I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ  

Analizowany obszar położony jest w dzielnicy Wawer i obejmuje teren o powierzchni około 322 ha, którego granice są zgodne z opisem w § 1, ust. 1 uchwały. 

II. STAN ISTNIEJĄCY – SPECYFIKA TERENU

 Teren planu położony jest w zachodniej części dzielnicy Wawer. Krajobraz zdominowany jest przez zabudowę jednorodzinną ekstensywną, na ogół w dobrym stanie technicznym. Jest to teren trudny dla zabudowy ze względu na trudne warunki geotechniczne i potencjalne zagrożenie powodziowe. Tereny zabudowane posiadają ustaloną kwartałową strukturę przestrzenną. Powoli urbanizują się tereny rolne zwłaszcza wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński. Rozrastają się one jednak
w sposób niekontrolowany. Brak jest wykształconego centrum układu, zdefiniowanej hierarchii ważności, struktury oraz urządzonych przestrzeni publicznych wewnątrz tkanki zabudowy. Ponadto
na analizowanym terenie zlokalizowane są miejscowo stanowiska archeologiczne.
Poza kształtowaną zielenią na posesjach prywatnych reszta istniejącej zieleni jest ukształtowana chaotycznie i słabo pielęgnowana. Brak jest ukształtowanych powiązań przyrodniczo-krajobrazowych z sąsiadującym terenami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Predyspozycje
do kształtowania lokalnego ciągu powiązań przyrodniczych wykazuje Rów Miedzeszyński.
Obszar jest dobrze skomunikowany z centrum Warszawy (autobusy miejskie oraz prywatne linie autobusowe w ciągu ul. Wał Miedzeszyński).Generalnie teren wymaga modernizacji, zwłaszcza układu komunikacyjnego oraz wprowadzenia regulacji przestrzenno-krajobrazowych. W celu określenia charakteru przekształceń należy opracować szczegółowe zasady, metody i środki kształtowania ładu przestrzennego, prawidłowego funkcjonowania przyrodniczego oraz zasady dysponowania terenem. 

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH

 Do dnia 31 grudnia 2003 r. na analizowanym terenie obowiązywały ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (uchwała Nr XXXV/199/92 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 września 1992r., Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 15 z dnia 15.10.1992 r., poz. 184).Przeważająca część analizowanego terenu, położona była w strefie możliwości urbanizacyjnych X-72. Dla strefy tej, do czasu sporządzenia i uchwalenia założeń do planu miejscowego, plan nie określał funkcji preferowanych i dopuszczał użytkowanie terenów wg stanu istniejącego. W obszarze wykluczone było lokalizowanie obiektów, których uciążliwości i szkodliwości dla środowiska wykraczałyby poza granice terenu inwestycji.

Do czasu przesądzenia w założeniach do planu miejscowego obszaru należało przyjąć następujące funkcje:

            mieszkaniowe z usługami I stopnia obsługi,

            usługowe II i III stopnia obsługi,

            rolne z zabudową siedliskową.

Dopuszczone było łączenie w/w funkcji. Ponadto do czasu uchwalenia planów miejscowych opracowywanych na podstawie założeń dopuszczona była realizacja zabudowy siedliskowej
i jednorodzinnej jako plombowej wyłącznie wzdłuż istniejącego układu drogowego.
Część terenu po stronie wschodniej opracowania, fragmentarycznie położona była w strefie ochrony systemu przyrodniczego miasta O-55.

Dla strefy tej plan preferował:

            utrzymanie i ochronę lasów, łąk i innych terenów biologicznie czynnych,

            rozwój obiektów i urządzeń związanych z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową.Ponadto w obszarze tym plan dopuszczał utrzymanie funkcji rolniczej bez zabudowy siedliskowej oraz lokalizację radiowo-telewizyjnych urządzeń nadawczych. W obszarze wykluczone było lokalizowanie:

            skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego,

            obiektów produkcyjnych, magazynów, składów,

            wszelkich obiektów uciążliwych z wyjątkiem radiowo-telewizyjnych  urządzeń nadawczych.Wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński plan ustalał przebieg strefy wymiany i regeneracji powietrza (ustalenie ogólne nr 11).Dla części terenu, położonej przy wschodniej granicy opracowania, obowiązywały ustalenia Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu MU – 19 Julianów (zatwierdzonego uchwałą Nr 50/VIII/94 Rady Gminy Warszawa-Wawer z dnia 22 listopada 1994 r., Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 26 z 1994 r., poz. 850). Analizowany teren położony był w strefie podobszarów typu „P” i obejmował jednostkę „P3”, dla której plan ustalał przeznaczenie terenu mieszkaniowo-usługowe z koncentracją obiektów handlowych i usługowych w pasie po zachodniej stronie proj. ulicy Bora-Komorowskiego.  

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

 Przewiduje się zachowanie terenów już zainwestowanych zabudowy mieszkaniowej, uzupełnione o enklawy wolnych terenów, dla których przewiduje się następujące funkcje i sposoby zagospodarowania:

-             czytelne ukształtowanie, uporządkowanie struktury przestrzennej terenu (wprowadzenie wyraźnej hierarchii przestrzeni publicznych, zdefiniowanie położenia, zasięgu i struktury lokalnych centrów usługowych),

-             obok zasadniczej funkcji mieszkaniowej i usługowej, jak handel i gastronomia należy uwzględnić funkcję obsługi mieszkańców w zakresie kultury, szkolnictwa, sportu i rekreacji (obiekty
o charakterze użyteczności publicznej),

-             określenie możliwości i zasięgu realizacji zabudowy na niezagospodarowanych działkach rolnych przy zachowaniu dużego udziału powierzchni biologicznie czynnych,

-             określić strukturę zabudowy na obecnych terenach rolno-osadniczych, przy utrzymaniu przewagi zabudowy jednorodzinnej,

-             należy ustalić obowiązujące linie zabudowy, wysokość zabudowy i zasady podziału
na działki budowlane,

-             należy zachować policentryczny układ terenów zabudowy, jako kontynuację tradycji wawerskich,

-             należy zachować większą powierzchnię terenów pól i łąk wzdłuż Rowu Miedzeszyńskiego, jako istotny element struktury przyrodniczej analizowanego obszaru,-             zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej, szpalerów drzew wzdłuż głównych istniejących
i projektowanych ciągów komunikacyjnych,

-             zaleca się stosowanie zieleni zgodnej z naturalnym typem siedliska,

-             potrzeby parkingowe dla projektowanych inwestycji należy przewidzieć wyłącznie na terenie lokalizacji własnej,

-             zaleca się eliminację uciążliwości związanych z ul. Wał Miedzeszyński poprzez wprowadzenie ekranów akustycznych, projektowanej zieleni izolacyjnej,

-             należy wprowadzić priorytet dla komunikacji tzw. proekologicznej rowerowej i publicznej,-             należy ustalić przebieg ulicy Bora-Komorowskiego.

Z uwagi na specyficzny charakter obszaru należy w nim wykluczyć prowizoryczne formy zagospodarowania i użytkowania terenu.Powyższe rozwiązania zostały wypracowane na podstawie uchwały Nr 89/XIII/95 Rady Gminy Warszawa-Wawer z dnia 24 lutego 1995r., w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru oznaczonego w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy symbolem X-72.Prace projektowe prowadzone były zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).Ponieważ prace nad planem nie zostały zaawansowane do etapu umożliwiającego ich kontynuację zgodnie z w/w ustawą, niezbędne jest podjęcie nowej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717). Materiały sporządzone w trakcie prac nad planem, to jest Raport o stanie istniejącym wraz z analizami, Studium programowo – przestrzenne zagospodarowania rejonu oraz Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru, należy uznać za podstawowe materiały wyjściowe dla nowego projektu planu. 

V.   STOPIEŃ    ZGODNOŚCI    PRZEWIDYWANYCH    ROZWIĄZAŃ   Z   USTALENIAMI STUDIUM M.ST. WARSZAWY  

Analizowany teren położony jest w strefie przedmieść, obejmującej obszary usytuowane
na obrzeżach miasta. Są to tereny wymagające podporządkowania sposobu i form zagospodarowania warunkom wynikającym z ochrony wartości przyrodniczych i środowiska. Przedmiotowy teren studium wymienia jako jeden z głównych obszarów planowanego rozwoju w strefie przedmieść. 
Analizowany teren położony jest głównie w obszarze M2 – o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo w obszarach U – usług i ZP2 - zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji.Na terenach M2 – o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się priorytet dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej oraz dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej, z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy na terenie. Wskaźnik intensywności zabudowy brutto wynosi 0,6.Na terenach U – usług ustala się priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: obsługi imprez międzynarodowych (obiekty kongresowe i targowo-wystawiennicze), administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, wdrażania wyspecjalizowanych nowoczesnych technologii (parki technologiczne, instytuty badawcze, inkubatory przedsiębiorczości, itp.), szkolnictwa, handlu, oświaty, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, sportu (w tym dużych obiektów sportowych dla organizacji imprez międzynarodowych), transportu, łączności, itp. - o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim.Dopuszcza się lokalizowanie:            funkcji mieszkaniowej – z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy na terenie,            niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej,            małych i średnich obiektów produkcyjnych stosujących nowoczesne technologie,            funkcji uzupełniających związanych z funkcją podstawową.Profil usług może zostać uściślony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.Wskaźnik intensywności zabudowy brutto wynosi 1,2.Na terenach ZP2 - zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji ustala się zachowanie min. 70% powierzchni biologicznie czynnej o charakterze zieleni urządzonej, z adaptacją wartościowych zadrzewień i roślinności naturalnej oraz ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Dopuszcza się:

            realizację infrastruktury rekreacyjno

– sportowej,

            realizację zabudowy usługowej na potrzeby obsługi podstawowej funkcji terenu
do wysokości 12 m,

            realizację obiektów kultury,

            przekształcanie ogrodów działkowych oraz gruntów użytkowanych rolniczo na zieleń urządzoną o charakterze publicznym.Przewidywane rozwiązania powinny być zgodne z aktualnie obowiązującym dokumentem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. 

VI. ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU  

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego, obowiązujących ustaleń planistycznych, stopnia zaawansowania rozpoczętej procedury, opracowanych w jej ramach materiałów analitycznych i projektowych, zgodności proponowanych zmian ze studium, w świetle obowiązujących przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne. Należy przystąpić do sporządzenia planu w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy mając na uwadze konieczność modernizacji układu przestrzenno-krajobrazowego analizowanego obszaru. Istotne jest określenie możliwości i zasięgu realizacji zabudowy na niezagospodarowanych działkach przy zachowaniu walorów krajobrazowych, jak również kształtowanie powiązań przyrodniczo-krajobrazowych z terenem Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.W celu określenia charakteru przekształceń należy opracować szczegółowe zasady, metody
i środki kształtowania ładu przestrzennego, prawidłowego funkcjonowania przyrodniczego oraz zasady dysponowania terenem. Należy również sprecyzować zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów zieleni oraz ich funkcje.
 

VII. NIEZBĘDNY ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH
 Obszar opracowania:Zgodnie z opisem w pkt I analizy. Zakres merytoryczny:Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów tekstu planu, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).Po przeprowadzeniu analizy dla obszaru przewidzianego do objęcia zmianą planu stwierdzono,
że oprócz elementów wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym istnieje potrzeba określenia w planie granic obszarów wymagających rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (art.15, ust. 3 pkt 2 i 5).
 Materiały geodezyjne:Przystąpienie do sporządzania planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii następujących sekcji mapy zasadniczej: 17S1O4, 18S1O4, 19S1O4, 21S1O4, 22S1O4, 23S1O4, 24S1O4, 25S1O4, 1S2O4 do 25S2O4, 5S2O3, 10S2O3, 15S2O3, 20S2O3, 25S2O3, 5S3O3, 1S3O4 do 10S3O4, 12S3O4 do 15S3O4, 17S3O4 do 20S3O4, 23S3O4 do 25S3O4, 3S4O4, 4S4O4, 5S4O4, 1S3O5, 6S3O5, 11S3O5, 16S3O5, 21S3O5, 1S4O5.