Rada Osiedla podjęła decyzję o skierowaniu Petycji do Pan Marek Mikos Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego W SPRAWIE PRZYSPIESZENIA PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM  PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA LAS

o treści :

Działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), jako RADA OSIADLA LAS, reprezentując interes społeczny mieszkańców osiedla, wnosimy o:

1. Wyjaśnienie przyczyn braku uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Las, pomimo upływu ponad półtorej roku od etapu wyłożenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Las

2. Przyśpieszenia prac prowadzących do uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Las;

3. Określenie terminu zakończenia prac i uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru LAS.

Podpisy pod petycją będziemy zbierać podczas zebrania w szkole oraz spotkania rady osiedla.

Plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego określającym ramy prawne i faktyczne dla przeznaczenia i wykorzystania nieruchomości na danym obszarze. Szczególna rola planu zagospodarowania jest widoczna podczas  realizacji inwestycji, a w przypadku braku planu inwestycje są prowadzone w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy nie zapewniając w sposób dostateczny warunków do zrównoważonego rozwoju przestrzennego.  W takiej sytuacji dochodzi do chaotycznego rozwoju budownictwa na naszym Osiedlu, czego konsekwencją jest bezład przestrzenny, przedłużający się stan niepewności co do faktycznych możliwości zagospodarowania działek oraz częste przykłady realizacji inwestycji bez możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, ochrony i zachowania walorów przyrodniczych oraz rekreacyjnych Osiedla LAS.

Jako mieszkańcy na co dzień doświadczamy negatywnych skutków braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  Poczynania niektórych deweloperów, którzy wykorzystują istniejące luki budzą nasze wielkie zaniepokojenie. Dla przykładu przy ul. Poprawnej 14 deweloper buduje 3 kondygnacyjne budynki: 5 domów wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dwulokalowych, co daje 20 lokali na powierzchni odpowiadającej zaledwie czterem działkom
z domkami jednorodzinnymi wolnostojącymi. Tym samym zaburzone zostały  zasady dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy. Zagęszczenie tego typu budynków burzy w znaczący sposób ład i porządek przestrzenny. Niewiele brakowało również, aby w środku osiedla LAS zbudowano stację bazową telefonii komórkowej i jedynie szybka interwencja mieszkańców pomogła w wydaniu przez Gminę decyzji odmownej, aczkolwiek wnioskodawca wniósł odwołanie, zatem sprawa nie jest ostatecznie rozstrzygnięta. Powstające drogi dojazdowe do posesji oddalonych nawet kilkaset metrów od dróg gminnych nie spełniają elementarnych standardów i tworzą sieć chaotycznych ciągów niejednokrotnie prowadzących do pojedynczych nieruchomości.  Przykładów można by podawać mnóstwo. Jednocześnie mieszkańcy doceniają inwestycję w infrastrukturę czego przykładem jest niezwykłe liczne odwiedzanie nowopowstałego placu zabaw i tłumne korzystanie ze ścieżek rowerowych.

Zadaniem planu miejscowego jest kształtowanie ładu przestrzennego, a w tym uszczegółowienie rozwiązań z zakresu zabudowy i komunikacji. Celem ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jest zagwarantowanie ładu przestrzennego, co oznacza, że  należy badać wpływ inwestycji na otoczenie w sensie urbanistycznym. Wymagania ładu przestrzennego rodzą też obowiązek przestrzegania norm estetycznych.  A w chwili obecnej na terenie naszego osiedla panuje chaos budowlany. Okolice ulicy Poprawnej to wyłącznie tereny mieszkalne w niskiej zabudowie jednorodzinnej. Budowa domów o maksymalnej dopuszczalnej wysokości i bryle ponad dwukrotnie przekraczającej otaczające domy jednorodzinne znacząco zaburza istniejący ład przestrzenny i wpłynie zarówno na warunki mieszkaniowe obecnych i przyszłych mieszkańców, jak
i na wartość nabytych nieruchomości.  Nasze osiedle to teren atrakcyjny z dużą ilością wolnych terenów pod zabudowę. Aby zapobiec dalszej niekontrolowanej ekspansji deweloperów i mając na uwadze dobro mieszkańców, jako RADA OSIEDLA LAS prosimy o powzięcie kroków w celu przygotowania i uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  obszaru Osiedla Las.